Stakeholder Management

 Nöjda och lojala kunder är en grundförutsättning för att en konkurrensutsatt verksamhet skall överleva. Det får vi normalt om organisationen fokuserar på att skapa rätt värde för sina kunder.

Förmågan att skapa sådant värde beror helt på i vilken utsträckning verksamheten har engagerade och kompetenta medarbetare och ledare, med rätt fokus i sin dagliga verksamhet. Medarbetare och ledare som också ges rätt förutsättningar att kunna lösa sina uppgifter på ett bra sätt.

Ägare, finansiärer, leverantörer och andra samarbetspartners är intressenter som också ger sina bidrag för att verksamheten skall få så gynnsamma förutsättningar som möjligt.

Samspelet mellan organisationen och dess intressenter bygger helt på förmågan att skapa ett bra förtroende. Ett förtroende som handlar om ömsesidig nytta. Varje intressent - kunder, medarbetare, ägare och andra - förväntar sig att få något tillbaka när de engagerar sig i vår verksamhet.

En av företags- /verksamhetsledningens viktigaste arbetsuppgifter är därför att på ett framsynt och genomtänkt sätt utveckla och styra relationerna så att det nödvändiga förtroendet skapas och bevaras hos varje intressentgrupp.

För att lyckas med detta måste ledningen dels vara klara över vad det är som driver relationerna framåt eller bakåt, dels veta hur framgångsrika de egna medarbetarna är på att skapa den nytta och det värde som varje intressent letar efter. I affärs- och handlingsplaner kan de sedan vidta rätt åtgärder för att utveckla goda och långsiktiga relationer.